Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Гайшук Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Видаництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29015 м. Хмельницький проспект Миру, 59
4. Код за ЄДРПОУ 05905740
5. Міжміський код та телефон, факс (0382) 63-13-32 (0382) 63-13-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 94 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку" 18.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05905740.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 16.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПРАТ "Видавництво "Подiлля" вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, в зв’язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради Корпоративного товариства, припинено повноваження посадової особи. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Перебував на посадi протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.
16.05.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПРАТ "Видавництво "Подiлля" вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, в зв’язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради Корпоративного товариства, припинено повноваження посадової особи. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Перебував на посадi протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.
16.05.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПРАТ "Видавництво "Подiлля" вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, в зв’язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради Корпоративного товариства, припинено повноваження посадової особи. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Перебував на посадi протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.
16.05.2018 обрано Член наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПРАТ "Видавництво "Подiлля" вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду члена наглядової ради у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiгрiфiя". Посадову особу обрано на три роки.
16.05.2018 обрано Член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПРАТ "Видавництво "Подiлля" вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду члена наглядової ради у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiгрiфiя". Посадову особу обрано на три роки.
16.05.2018 обрано Член наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПРАТ "Видавництво "Подiлля" вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду члена наглядової ради у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiгрiфiя". Посадову особу обрано на три роки.
16.05.2018 обрано Незалежний член наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПРАТ "Видавництво "Подiлля" вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду члена наглядової ради у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню". Посадову особу обрано на три роки.
16.05.2018 обрано Незалежний член наглядової ради Карасьова Вiкторiя Валентинiвна 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПРАТ "Видавництво "Подiлля" вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду члена наглядової ради у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - 2012 - 2017 рр - Генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017 року по теперiшнiй час заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Посадову особу обрано на три роки.