Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Гайшук Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.08.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Видаництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29015 м. Хмельницький проспект Миру, 59
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05905740
5. Міжміський код та телефон, факс (0382) 63-13-32 (0382) 63-13-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.08.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 153 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку" 13.08.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05905740.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 09.08.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.08.2018 припинено повноваження Генеральний директор Гайшук Вiктор Iiванович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв Акцiонера вiд 09.08.2018 р. протокол № 42, в зв’язку iз закiнченням строку Контракту з генеральним директором товариства, вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Перебував на посадi протягом останнього одного року. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.
09.08.2018 набуто повноважень Генеральний директор Гайшук Вiктор Iванович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв Акцiонера вiд 09.08.2018 р. протокол № 42, вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Призначена на посаду термiном на один рiк . Iншi посади, якi займала особа протягом своєї дiяльностi: пенсiонер, з 09.08.2017 року генеральний директор ПРАТ "Видавництво "Подiлля".