Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Дублянський Володимир Омелянович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Видаництво "Подiлля" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29015 м. Хмельницький проспект Миру, 59
4. Код за ЄДРПОУ 05905740
5. Міжміський код та телефон, факс (0382) 63-13-32 (0382) 63-13-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 103 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку" 01.06.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05905740.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 30.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.05.2016 звільнено Заступник генерального директора Орехов Костянтин Володимирович 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Єдинного Акцiонера вiд 30.06.2016 р. протокол № 55, в зв’язку iз звiльненням за згодою сторiн, вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних.Перебував на посадi протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.
30.05.2016 обрано Заступник генерального директора Собко Лариса Костянтинiвна 0 0
0
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Єдинного Акцiонера вiд 30.06.2016 р. протокол № 55, вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Призначена на посаду термiном на п'ять рокiв .Iншi посади, якi займала особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ПРАТ "Видавництво "Подiлля".